Disclaimer & Privacy beleid

Disclaimer

Alhoewel de grootste zorg is betracht, teneinde verzekerd te zijn van de juistheid en de volledigheid aangaande de informatie die deze internetsite bevat, kan de makers van deze internetsite, vallend onder de verantwoordelijkheid van afslanksupport.nl, noch enige rechtspersoon of natuurlijke persoon waaraan zij is verbonden, aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot verliezen of schade, op welke wijze dan ook veroorzaakt, als gevolg van enige activiteit die is ondernomen op basis van de informatie die wordt verstrekt op deze internet site. Indien u deze site bezoekt gaat u hiermee akkoord. Indien u meent dat informatie op deze internetsite onjuist is dan wordt u vriendelijk verzocht dit te melden (zie onderaan) zodat deze dat kan corrigeren. Hiervoor zij dank.

Copyrights

Deze website alsmede de inhoud van deze website ('de informatie') is het eigendom van afslanksupport.nl en haar auteurs.
De informatie op deze website is voor iedereen toegankelijk.
De inhoud van deze Website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciŽle doeleinden. afslanksu
pport.nl behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat afslanksupport.nl dit, schriftelijk dan wel via haar Website, bekend heeft gemaakt.

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

In geval van twijfel t.a.v. het gebruik, kan altijd contact met afslanksu
pport.nl opgenomen worden.

Privacy verklaring

De website die u bezoekt wordt beheerd door of namens afslanksupport.nl. Door deze site te benaderen, komt u met ons overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze site. Wij verplichten ons om de privacy en veiligheid te beschermen van personen die persoonlijke informatie via deze webpagina verschaffen. Het doel van deze Privacy Verklaring is om u te informeren over welke informatie van u zal kunnen worden verzameld, op welke manier zulke informatie kan worden gebruikt door afslanksupport.nl en/of andere personen of entiteiten met wie zulke informatie kan worden uitgewisseld, uw keuzes aangaande de verzamelde gegevens, het gebruik en distributie van zulke informatie, uw mogelijkheid om zulke informatie te herzien, te updaten, te corrigeren of te verwijderen, en de veiligheidsprocedures welke wij hebben ingevoerd om uw privacy te beschermen.

Het verzamelen van informatie.

Door middel van deze website kunt u gevraagd worden om bepaalde vormen van persoonlijke informatie op te geven, (zoals bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, (post)adres, stad, provincie, postcode, land, telefoonnummer, e-mail adres, enz.). Deze informatie stelt ons in staat om service te verlenen. U kunt vrijwillig kiezen om uw persoonlijke informatie aan ons kenbaar te maken. Indien u uw persoonlijke informatie niet aan ons wenst kenbaar te maken, verzoeken wij u om deze niet aan ons te geven.

Andere informatie die we kunnen verzamelen

Cookies zijn files of stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Indien u dit wenst, kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer er cookies worden verzonden. Het weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat u bepaalde gedeelten van onze site niet kunt benaderen of gepersonaliseerde informatie niet kunt ontvangen.
Computerinformatie, zoals IP-adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het internet surft), het type internet-browser en operating systeem dat u gebruikt, kan ook worden verzameld en aan uw persoonlijke gegevens worden gekoppeld.

Wijzigingen in onze Verklaring

We behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring naar eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen.

Veiligheid

Wij nemen stappen welke in alle redelijkheid verwacht mogen worden van ons om zeker te stellen dat de persoonlijke informatie die wij verzamelen over u, accuraat, actueel, en beveiligd blijft. Helaas kan niet worden gegarandeerd dat het verzenden van gegevens over het Internet 100% veilig is, en ofschoon wij ernaar streven om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij niet de volledige veiligheid daarvan garanderen of daarvoor instaan. Omdat veiligheid even belangrijk is voor ons als het is voor u, zullen wij nieuwe technologische ontwikkelingen, welke ontworpen worden om de nauwkeurigheid en veiligheid van uw persoonlijke informatie te helpen verzekeren, blijven volgen en deze aannemen voor zover dit van toepassing is.

Met wie kunt u contact opnemen bij vragen?

Indien u vragen of opmerkingen heeft, om schending van deze Privacyverklaring te melden, indien u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens in onze bestanden corrigeren of bijwerken, of indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens voor direct-marketing doeleinden kunt u contact met ons opnemen:
Webmaster van "
afslanksupport.nl", e-mailadres:info@afslanksupport

U hebt recht op inzage in de informatie die wij over u bewaren. Voor deze dienst kan een vergoeding worden gevraagd. We zullen redelijke stappen ondernemen om aan uw verzoek te kunnen voldoen.